Unit ICT dan Multimedia

VISI

Semua warga SKBTP celik dan mahir menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi mengikut perkembangan teknologi semasa

MISI

Organisasi peneraju kepada warga SKBTP untuk meningkatkan kemahiran dalam literasi teknologi maklumat dan komunikasi juga pengkomputeran bagi mencapai tahap kopetensi yang optimum berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

MOTTO

OBJEKTIF

  • Menyediakan kemudahan dan kemahiran teknologi sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran
  • Menyediakan prasarana semasa seiring dengan perkembangan teknologi untuk kemudahan warga sekolah.
  • Memastikan prasarana, peralatan dan perkakasan teknologi sentiasa berada di dalam keadaan yang baik dan berfungsi.
  • Mempertingkatkan kemahiran ICT kepada semua warga SKBTP

BILIK KOMPUTER

 

 

 

 

PUSAT AKSES